Projekty UE

Projekty współfinansowane ze środków UE

wdrożenie nowoczesnych standardów opieki koordynowanej dla mieszkańców Dolnego Śląska przez Centrum Medyczne DOBRZYŃSKA oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego” 

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Wojewódzkiego Zespołu
Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej (przychodni).

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Technologie
informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne
– konkursy horyzontalne.

CEL OGÓLNY PROJEKTU:
Celem ogólnym Projektu jest rozwój publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną w sektorze ochrony zdrowia.

CEL SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU:  Pilotażowe wdrożenie e-usług: „Elektroniczny Rekord Pacjenta” oraz „Wspomaganie Zarządzania ZOZ na odległość ”.

Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Pracowni Obrazowej w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej

Unowocześnienie bazy sprzętowej w Poradni Okulistycznej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i
terapii cukrzycowych uszkodzeń naczyń siatkówki.

W ramach projektu doposażono poradnię kardiologiczną w następujący sprzęt:
• rejestrator RR typu holter,
• zestaw dwóch rejestratorów EKG typu holter wraz ze stosownym oprogramowaniem
• aparat EKG,
• defibrylator,
• zestaw komputerowy.

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube