Wdrożenie elektronicznych usług…

Projekty współfinansowane ze środków UE

INFORMACJA O REALIZOWANYM PROJEKCIE DOFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław realizuje projekt:

WDROŻENIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG W OBSZARZE E-ZDROWIA ORAZ ROZWÓJ SYSTEMÓW INFORMACJI MEDYCZNEJ O ZASIĘGU WOJEWÓDZKIM

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.
Zadanie było realizowane łącznie przez czterech partnerów (zakłady opieki zdrowotnej z Dolnego Śląska), z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Gromkowskiego we Wrocławiu w roli lidera.
W ramach projektu WZSOZ dokonał:
1. zakupu sprzętu IT i oprogramowania,
2. wymiany drzwi do lokalnych punktów dystrybucyjnych (LPD) wraz montażem kontroli wejścia,
3. montażu klimatyzacji w lokalnych punktach dystrybucyjnych (LPD),
4. uruchomienia:
    a. elektronicznej dokumentacji medycznej,
    b. dostępu do badań laboratoryjnych przez Internet,
    c. dostępu do wyników konsultacji przez Internet,
    d. rejestracji do poradni przez Internet.

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube