“Prosta droga do zdrowia …”

Projekty współfinansowane ze środków UE

PROSTA DROGA DO ZDROWIA – WDROŻENIE NOWOCZESNYCH STANDARDÓW OPIEKI KOORDYNOWANEJ DLA MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA PRZEZ CENTRUM MEDYCZNE DOBRZYŃSKA ORAZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGO

INFORMACJA O REALIZOWANYM PROJEKCIE DOFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław realizuje projekt:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.2. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. Zadanie jest realizowane łącznie przez dwóch partnerów, tj. Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej w roli lidera oraz Wojewódzki Szpital Specjalistycznym im. Gromkowskiego we Wrocławiu w roli partnera.

 

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz rozwój opieki koordynowanej i środowiskowej.
Efektem jego realizacji będzie polepszenie opieki nad pacjentami i umieszczenie ich w centrum uwagi.
Realizacja projektu pozwoli przyspieszyć proces leczenia i przyczyni się do polepszenia stanu zdrowotnego mieszkańców regionu – szczególnie Wrocławia i okolic.

Skrócony zakres projektu:

 1. LIDER:
  a. dokumentacja projektowa na roboty budowlane,
  b. nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi,
  c. roboty budowlane w zakresie przebudowy budynku,
  d. zakup wyposażenia (w tym: meble medyczne i biurowe, sprzęt i aparatura medyczna),
  e. zakup sprzętu komputerowego.
 2. PARTNER:
  a. roboty budowlane w zakresie modernizacji budynku,
  b. nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi,
  c. zakup wyposażenia,
  d. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 3. WSPÓLNIE:
  a. zarządzanie projektem,
  b. promocja projektu.
Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube