Termomodernizacja budynku

Projekty współfinansowane ze środków UE

aktualizacja: 19.01.2021 r.

INFORMACJA O REALIZOWANYM PROJEKCIE DOFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław realizuje projekt:

„Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu”
(nr projektu: RPDS.03.03.02-02-0024/16)

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej (przychodni).
Planowanym efektem realizacji projektu jest ograniczenie zapotrzebowania na energię w budynku przychodni oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku. Z efektów tych korzystać będą nie tylko pracownicy i pacjenci przychodni, ale również mieszkańcy Wrocławia, gdyż realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego, w którym żyją.

Skrócony zakres projektu:

 •  dokumentacja projektowa na roboty budowlane,
 • nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi,
 •  roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku, w tym w szczególności:
  – zmiana źródła ciepła – zamiast własnej kotłowni gazowej przejście na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej,
  – docieplenie dachów,
  – docieplenie ścian przy gruncie,
  – wymiana drzwi zewnętrznych,
  – modernizacja instalacji wod.-kan.,
  – modernizacja wentylacji,
  – montaż oświetlenia energooszczędnego.
 • zarządzanie projektem,
 • promocja projektu.
Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube