Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Dobrzyńska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej:
www.dobrzynska.wroc.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-15. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-01-15

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.  

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-01-15

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są:  Beata Molak-Kośmider, b.molak@wzsoz.wroc.pl oraz Monika Osowska, m.osowska@wzsoz.wroc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numery telefonu tel.: 71 77 47 797 i 71 77 47 792. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy zgodnie zobowiązującym prawem może wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Ponadto może zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać następujące informacje: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz formę kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej                                                                                                                                          Centrum Medyczne “DOBRZYŃSKA”
ul. Dobrzyńska 21/23
50-403 Wrocław

Centrala: 71 77 47 700
Sekretariat: 71 77 47 770
fax: 71 77 47 771
e-mail: sekretariat@wzsoz.wroc.pl

Udogodnienia i skróty klawiaturowe

Strona internetowa posiada udogodnienia spełniającą wymagania dostępności. Udogodnienia pozwalają na:
– włączenie strony w skali szarości
– powiększanie i zmniejszanie fontów
– wyświetlenie strony w kontrastowych kolorach z ciemnym tłem
– wyświetlenie strony w kontrastowych kolorach z jasnym tłem
– zaznaczenie wszystkich linków na stronie za pomocą podkreślenia
– zwiększenie czytelności fontów
– reset wszystkich zmian do ustawień początkowych

Strona obsługuje następujące skróty klawiszowe:

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
SHIFT + CTRL + + – powiększanie strony
SHIFT + CTRL + + – powiększanie strony
SHIFT + CTRL + 0 – powrót do bazowych wymiarów strony
ESC – anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej zlokalizowany jest we Wrocławiu przy  ul. Dobrzyńskiej 21/23

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Dobrzyńskiej. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną znajdującą się nad wejściem głównym oraz ścianie budynku.

                                                                                          (wejście główne – fotografia własna)

Wejście z prawej strony budynku od jego czoła dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi – znajduje się tam podjazd dla wózków. Drzwi frontowe otwierają się automatycznie. Bezpośrednio za drzwiami frontowymi znajduje się niewielki hol, z którego poprzez drzwi otwierane automatycznie po prawej i lewej stronie, wchodzi się do Przychodni. Za drzwiami automatycznymi znajduje się portiernia z informacją dla pacjentów, windy A i B oraz wejścia na klatki schodowe po stronie prawej i lewej. Po lewej stronie, przed wejściem na schody, znajduje się pracownia RTG.

Dalej, na wprost od portierni, znajduje się hol główny z rejestracją centralną, Ambulatorium chirurgiczne, przejście do wind C i D oraz trzeciej klatki schodowej obiektu.

Przed wejściem do budynku wyznaczono 6 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowe 3 miejsca parkingowe znajdują się naprzeciwko wejścia do budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku znajduje się 6 kondygnacji dostępnych dla pacjentów: na pierwszej (poziom -1) znajdują się gabinety rehabilitacji, szatnie dla pacjentów, basen, kriokomora; na drugiej (parter) są: portiernia z informacją dla pacjentów, rejestracja do poradni specjalistycznych, pracownia RTG, Ambulatorium chirurgiczne, gabinety lekarskie (w tym gabinety lekarzy POZ oraz gabinet zabiegowy POZ), na trzeciej, czwartej  i piątej (1, 2, 3 piętro) znajdują się gabinety lekarskie; na szóstej (4 piętro) znajdują się gabinety lekarskie oraz administracja.

Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi, brak zmian poziomów oraz układ krzeseł zapewnia swobodę w poruszaniu się dla osób na wózku. Na wszystkie kondygnacje prowadzą windy z dostępnym opisem w języku Braille`a  na przyciskach w panelu sterującym. Windy posiadają moduł głosowy. Schody posiadają poręcz z dostępnym opisem w języku Braille`a.

Poziom -1 (rehabilitacja) dostępny jest dla osób niepełnosprawnych poprzez windy C i D, znajdujące się na końcu holu głównego.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze budynku.

Przewijaki dla dzieci znajdują się na parterze: w toalecie obok portierni i w POZ dla dzieci, oraz na 1 piętrze: w Poradni Rehabilitacyjnej dla dzieci.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynkach nie ma pochylni, platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku Przychodni z psem asystującym, jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Przychodni z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniamy:

  • osobie uprawnionej skorzystanie z pomocy osoby przybranej podczas udzielania świadczeń zdrowotnych
  • możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.
  • narzędzia umożliwiające  korzystanie pacjentom głuchoniemym z tłumaczenia języka migowego on-line,
  • możliwość kontaktu z WZSOZ za pośrednictwem wiadomości SMS pod numerem telefonu 609 10 10 36.

 

Jednostka nie zatrudnia tłumacza języka migowego.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021-03-31

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na stronie internetowej.

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube