Dolnośląskie e-zdrowie

Projekty współfinansowane ze środków UE

Dolnośląskie e-zdrowie

INFORMACJA O REALIZOWANYM PROJEKCIE DOFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

1. Cel i założenia projektu „Dolnośląskie E – Zdrowie”

CEL OGÓLNY PROJEKTU:
Celem ogólnym Projektu jest rozwój publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną w sektorze ochrony zdrowia.

CEL SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU:  Pilotażowe wdrożenie e-usług: „Elektroniczny Rekord Pacjenta” oraz „Wspomaganie Zarządzania ZOZ na odległość ”.

Realizacja przedmiotowego projektu „Dolnośląskie E-Zdrowie” jest wynikiem konieczności dostosowania funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej do wymagań gospodarki informacyjnej, stanowiącej element kształtującego się społeczeństwa informacyjnego. Dostęp do pełnego zakresu danych o pacjencie pozwoli na szybszą diagnozę oraz wybór właściwej metody leczenia, a możliwość wglądu w wyniki wykonywanych badań i wydane lekarstwa pozwoli lekarzowi prowadzącemu na stały nadzór nad procesem leczenia.
W chwili obecnej placówki, które wdrażać będą pilotażowo e-usługę Elektroniczny Rekord Pacjenta, przechowują oraz przetwarzają dane wrażliwe we własnym zakresie i z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury teleinformatycznej. Zatem dane o zdrowiu pacjenta znajdują się w kartotekach różnych placówek, co znacznie ogranicza dostęp do nich, jak również powoduje konieczność powtarzania wielu badań i zabiegów. Dane te przechowywane są najczęściej w wersji papierowej, wiele zapisów jest niepełnych i/lub nieczytelnych. Ponadto, w przypadkach nagłych, kryzysowych, gdy pacjent jest nieprzytomny, znajduje się daleko od miejsca swojego zamieszkania, zapis historii pacjenta jest zazwyczaj niedostępny. Skierowania na badania są również wypisywane na papierze, a wyniki badań przekazywane są albo w wersji papierowej, albo na płytach CD. W wielu jednostkach występują braki w infrastrukturze informatycznej, a także we właściwym zabezpieczeniu przechowywanych danych wrażliwych pacjentów. Wykorzystywane aplikacje informatyczne zazwyczaj nie komunikują się ze sobą (brak interoperacyjności, w związku z tym te same informacje wprowadza się do nich wielokrotnie, a ten sam pacjent posiada w każdej z aplikacji oddzielny identyfikator.
Sektor ochrony zdrowia charakteryzuje się także niską jakością informacji zdrowotnej, gdyż nie ma wspólnych standardów gromadzenia oraz udostępniania informacji. Istniejące rozwiązania informatyczne nie zapewniają interoperacyjności, a brak współpracy pomiędzy systemami uniemożliwia zarządzanie informacją i uzyskanie aktualnych, integralnych, porównywalnych i kompletnych danych. Tym samym utrudniona jest racjonalizacja oraz optymalizacja zarządzania zasobami w zakładach opieki zdrowotnej, a także szybkie reagowanie na pojawiające się problemy czy to dotyczące sytuacji finansowej poszczególnych podmiotów, czy też sytuacji epidemiologicznej na terenie województwa.
Wdrożenie dwóch wymienionych wyżej publicznych e-usług wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości życia mieszkańców województwa dolnośląskiego, a pośrednio na konkurencyjność i innowacyjność regionu. Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie poprawa jakości świadczonych usług medycznych i podniesienie efektywności ponoszonych nakładów finansowych przez placówki ochrony zdrowia.
Celem ogólnym przedmiotowego Projektu jest rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną i realizowanych przez placówki ochrony zdrowia z terenu Dolnego Śląska (e-Zdrowie), które wyraziły chęć przystąpienia do przedsięwzięcia.
Osiągnięcie powyższego celu przyczyni się do:

 • poprawy jakości udzielanych świadczeń;
 • poprawy dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta (np. dane opisowe, liczbowe, obrazowe);
 • poprawy jakości i kompletności gromadzonych danych;
 • zredukowania czasu potrzebnego na wypełnienie dokumentacji medycznej, wzrost czasu poświęcanego pacjentowi;
 • zmniejszenia liczby błędów przy przepisywaniu leków;
 • skrócenia czasu oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych;
 • wprowadzenia możliwości zlecania badań na odległość;
 • zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych danych dotyczących stanu zdrowia pacjentów;
 • poprawy nadzoru zakładów opieki zdrowotnej oraz ich organów założycielskich nad wykonywaniem założonego budżetu (budżetowanie i controlling);
 • możliwości pozyskiwania raportów syntetycznych i analitycznych dotyczących placówek i pacjentów wdrażających e-usługę Wspomaganie zarządzania ZOZ na odległość;
 • możliwości podejmowania decyzji w sprawie strategii rozwoju ochrony zdrowia przez władze samorządowe na podstawie aktualnych raportów na temat stanu placówek i stanu zdrowia mieszkańców województwa.

2. Kategorie wydatków

Lp.Nazwa kategorii
1.Dokumentacja związana z przygotowaniem projektu
2.Koszt zakupu i modernizacji infrastruktury informatycznej – ERP
3.Koszt zakupu i modernizacji infrastruktury informatycznej – Wspomaganie zarządzania
4.Wdrożenie e-usługi Elektroniczny Rekord Pacjenta
5.Wdrożenie e-usługi Wspomaganie zarządzania ZOZ na odległość
6.Audyt zewnętrzny projektu
7.Zarządzanie projektem
8.Promocja

3. „Elektroniczny Rekord Pacjenta”

W chwili obecnej Świadczeniodawcy gromadzą, przechowują oraz przetwarzają dane wrażliwe we własnym zakresie. Wszelkie migracje Pacjenta od jednego Świadczeniodawcy do drugiej w większości przypadków nie wiążą się z równoległą migracją zgromadzonych danych medycznych. Oznacza, to że ulegają one zatraceniu a cały proces diagnozowania i gromadzenia danych na temat Pacjenta zaczyna się od nowa. Ponadto dane pacjenta są dostępne tylko i wyłącznie przez pracowników danego Świadczeniodawcy. Dostęp do nich,  nawet w przypadku sytuacji ratującej życie, jest nie możliwy poza macierzystą jednostką Świadczeniodawcy.

Powyższe problemy oraz uwarunkowania technologiczne stały się podstawą do opracowania koncepcji Elektronicznego Rekordu Pacjenta (ERP), systemu eliminującego większość z zidentyfikowanych problemów oraz zagrożeń. Jego głównym założeniem jest utworzenie centralnej bazy danych, która będzie umożliwiała dostęp, gromadzenia, przechowywanie, udostępnianie oraz przetwarzanie danych osobowych i danych wrażliwych w sposób zapewniający ciągły dostęp nieuwarunkowany aktualnym miejscem pobytu czy też hospitalizacji pacjenta. Elektroniczny Rekord Pacjenta zapewni swobodny przepływ pacjentów od jednego Świadczeniodawcy do drugiej z gwarancją utrzymania ciągłości gromadzonych danych osobowych oraz danych wrażliwych (wiek, grupa krwi, alergie, leki, historia chorobowa itp.). W związku z tym wszelkie sytuacje/procedury ratujące życie, a wymagające dostępu do aktualnych danych, będą możliwe do przeprowadzenia.

Podsumowując Pacjent staje się decydentem/zarządcą praw dostępu do własnych danych osobowych i wrażliwych, dostępu niezależnego od macierzystej jednostki Świadczeniodawcy

4. „Wspomaganie Zarządzania ZOZ na odległość”

Wdrożenie E-usługi „Wspomaganie Zarządzania Zakładem Opieki Zdrowotnej na Odległość” obejmuje przygotowanie systemu wspomagającego zarządzanie w jednostkach służby zdrowia oraz wspierającego podejmowanie decyzji z zakresu kreowania polityki zdrowotnej regionu z poziomu organu właścicielskiego. System będzie posiadał dwie funkcjonalności:

1. Budżetowanie i controlling – wprowadzony lokalnie w placówkach oraz jako
e-usługa (z opcją wsparcia zamówień publicznych);

2. Zbiorcze, analityczne raportowanie dla dowolnych przekrojów danych dostępnych w systemach informatycznych jednostek (analityka zarządcza) – wprowadzony jako e-usługa.

Obie funkcjonalności będą bazować na tych samych danych, jednakże ich rozwiązanie będzie skrajnie różne.

Funkcjonowanie e-usługi będzie oparte o przepływ informacji głównie pomiędzy jednostkami uczestniczącymi w projekcie a operatorem oraz pomiędzy operatorem a Urzędem Marszałkowskim. Placówki będą miały lokalnie wdrożoną aplikację, która umożliwi obsługę procesów obsługi budżetowania i controllingu. Dzięki temu będą mogły na bieżąco śledzić założenia budżetowe oraz ich realizację. Operator e-usługi w okresach miesięcznych będzie przedstawiał raport wynikowy tym jednostkom z zaleceniami odnośnie dalszej realizacji planów budżetowych. Jednostki na podstawie tych zaleceń będą mogły optymalizować procesy zarządcze tak, aby finalnie osiągnąć założony wynik finansowy. Jednocześnie operator przygotuje dla Urzędu Marszałkowskiego analogiczne raporty (syntetyczne) dla każdej z placówek oraz jeden zagregowany raport zbiorczy.

Drugą funkcją systemu będzie przygotowywanie raportów analitycznych. Operator
e-usługi będzie przygotowywał i opracowywał kontekstowo raporty zgodnie z oczekiwaniem Urzędu Marszałkowskiego, a także przygotuje i opracuje w oparciu o zapotrzebowanie dowolny raport możliwy do uzyskania z zakresu danych umieszczonych w hurtowni danych 

http://www.dolnoslaskieezdrowie.pl/

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube