TELERADIOLOGIA

Projekty współfinansowane ze środków UE

INFORMACJA O REALIZOWANYM PROJEKCIE DOFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław realizuje projekt:

„Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Pracowni Obrazowej w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej”,

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 548.782,88 zł.
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 452.576,64 zł.

W ramach projektu ucyfrowiono aparaturę rentgenowską i wyposażono pracownię obrazową w następujący sprzęt:

– czytnik płyt obrazowych,
– stacja technika,
– stacja diagnostyczna,
– drukarka do klisz,
– zestaw płyt obrazowych,
– system PACS + RIS (archiwizacja i dystrybucja obrazów).

W marcu 2010r. WZSOZ złożył wniosek o płatność końcową na kwotę 539.998,88 zł, który został pozytywnie zaopiniowany przez Instytucję Pośredniczą. Jednak z uwagi na przeciągającą się procedurę kontrolną postępowania przetargowego dotyczącego w/w projektu, a będącego wspólnym przedsięwzięciem kilkunastu placówek służby zdrowia, WZSOZ przez ponad rok nie mógł otrzymać oczekiwanej dotacji w kwocie 450.845,07 zł.
Po otrzymaniu specjalnej zgody Instytucji Pośredniczącej, dnia 10.06.2011r. WZSOZ wycofał w/w wniosek o płatność końcową, a w to miejsce złożył dwa inne:
– wniosek z dnia 13.06.2011r. o płatność pośrednią na kwotę 505.838,88 zł,
– wniosek z dnia 14.06.2011r. o płatność końcową na kwotę 34.160,00 zł.
Nowy wniosek o płatność pośrednią został pozytywnie oceniony przez Instytucję Pośredniczącą i dnia 26.07.2011r. WZSOZ otrzymał przelew należnej kwoty dotacji w wysokości: 422.324,88zł.
Obecnie oczekujemy na zakończenie procedury kontrolnej, co pozwoli na wypłatę ostatniej transzy dotacji objętej nowym wnioskiem o płatność końcową w kwocie: 28.520,18 zł.

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube