BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej

Nazwa skrócona: Centrum Medyczne „Dobrzyńska”

Województwo: Dolnośląskie

Miasto: Wrocław

Kod pocztowy: 50-403

Ulica, nr: Dobrzyńska 21/23

e-mail: sekretariat@wzsoz.wroc.pl

identyfikator ePuap: WZSOZ

ePuap: /WZSOZ/SkrytkaESP

Tel centrala: 71-77-47-700

Tel. rejestracja:  71/77-47-703

Tel. sekretariat:  71/77-47-770

Tel. fax   71/77-47-771

Nr statystyczny GUS (REGON):   930266152

Nr identyfikacji podatkowej (NIP): 899-22-28-643

Nr księgi rejestrowej podmiotu leczniczego: 000000001129

Nr Krajowego Rejestru Sadowego (KRS):  0000027005

Forma prawna: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

DYREKCJA

Waldemar Pliński – Dyrektor 

lek. Maciej Kamiński  – Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Alina Urniaż – Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Administracyjnych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe:

Inspektor Ochrony Danych

Monika Osowska

tel.: 71 77 47 792

adres e-mail:  iod@wzsoz.wroc.pl

adres e-mail: m.osowska@wzsoz.wroc.pl

RADA SPOŁECZNA

Skład Rady Społecznej:

a)  Michał Rado – Przewodniczący              

b)  Łukasz Olbert – Zastępca Przewodniczącego           

c)  Amelia Dymarek               

d)  Dominik Krzyżanowski              

e)  Rafał Cetnarowski    

STATUT

Statut Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej – załącznik

KRS

KRS z dnia 11.01.2023 r. – załącznik

CERTYFIKATY

MAJĄTEK

Na podstawie Uchwały nr 2278/2002 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26.03.2002 roku, Zespół posiada w bezpłatnym użytkowaniu nieruchomość przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu, w skład której wchodzą: pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, windy, WC, korytarze, pomieszczenia gospodarcze, magazyny, archiwa, strych, kotłownia, warsztat i pomieszczenia piwniczne zlokalizowane na piętrach – I, II, III, IV, VI.

Rzeczowe aktywa trwałe stan na dzień: 31-12-2021 29 880 606,76
  1 Środki trwałe 29 880 606,76
 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   305 715,90
 b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 25 600 966,31
 c) urządzenia techniczne i maszyny 1 330 203,08
 d) środki transportu 0,00
 e) inne środki trwałe   2 643 721,47
 2 Środki trwałe w budowie 0,00

EWIDENCJE I REJESTRY

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki prowadzi księgi ewidencyjne, rejestry spraw
i dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami, regulaminami oraz  Instrukcjami wewnętrznymi.

Rodzaje rejestrów i ksiąg ewidencyjnych określają przepisy właściwe przedmiotom spraw
i jednostkom oraz komórkom organizacyjnym.

W szczególności prowadzone są następujące rejestry:

–  dziennik korespondencji przychodzącej,

–  dzienniki korespondencji wychodzącej,

–  dziennik zarządzeń wewnętrznych,

–  rejestr skarg i wniosków,

–  rejestr kontroli przeprowadzonych w Zespole – Książka Kontroli,

–  rejestry kadrowe i płacowe pracowników aktualnie zatrudnionych i zwolnionych,

–  rejestry finansowo-księgowe

Rejestr zbiorów danych osobowych – do pobrania
 1. Zbiór nr 1 – Korespondencja pism wychodzących i przychodzących – do pobrania
 2. Zbiór nr 2 – Wolontariusze, praktykanci i stażyści – do pobrania
 3. Zbiór nr 3 – Rejest skarg i wniosków – do pobrania
 4. Zbiór nr 4 – Zamówienia Publiczne – do pobrania
 5. Zbiór nr 5 – Monitoring wizyjny – do pobrania
 6. Zbiór nr 6 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – do pobrania
 7. Zbiór nr 7 – Archiwum Zakładowe – do pobrania
 8. Zbiór nr 8 – Osoby upoważnione do udostępniania dokumentacji medycznej – do pobrania
 9. Zbiór nr 9 – Zbiór najemców i dzierżawców – do pobrania
 10. Zbiór nr 10 – Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – do pobrania

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2015 poz. 2058, z 2016 r. poz. 34, 352) 

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.

Udostępnianie dokumentacji medycznej odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Zasady udostępnienie dokumentacji medycznej.

a)      Pacjent ma prawo zwrócić się do Centrum Medycznego „Dobrzyńska” z prośbą
o udostępnienie dokumentacji medycznej z podanej poradni/ośrodka.

b)      Złożenie wniosku, wnoszenie opłaty za udostepnienie dokumentacji odbywa się w Rejestracji Centralnej (parter).

Obowiązujący wzór wniosku dostępny poniżej.

c)       Elementem wniosku jest oświadczenie o celu przeznaczenia dokumentacji, jest to konieczne z uwagi na obowiązujące ustalenia stawki podatku VAT.

d)      Osoba składająca wniosek musi wylegitymować się w celu potwierdzenia tożsamości i ustalenia prawa do uzyskania dokumentacji.

e)      Wniosek po złożeniu musi być zaakceptowany przez osoby upoważnione.

f)       Na podstawie zatwierdzonego wniosku następuje odszukanie i skopiowanie dokumentacji medycznej .

g)      Dokumentacja medyczna zostanie przekazana bez zbędnej zwłoki.

h)      Odbiór dokumentacji następuje po okazaniu dokumentu tożsamości oraz po uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

i)        Pacjent potwierdza odbiór dokumentacji na wniosku.

Wniosek o udostępnienie do wglądu dokumentacji medycznej – załącznik.

Wniosek u udostępnienie wyciągu odpisu, kopii, wydruku, dokumentacji medycznej – załącznik.

Dane do przelewu za udostępnianie dokumentacji medycznej – załącznik.

Składnica akt.

Składnica akt działa zgodnie z instrukcją: PZ1-PS1-I3 – Organizacja i zakres działania składnicy akt.Dokumenty pozostające w składnicy akt udostępniane są osobom trzecim na pisemny wniosek strony zainteresowanej, wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Centrum Medycznego „Dobrzyńska” z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych i innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.

KONTROLE/AUDYTY

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI w WZSOZ w 2022 roku

     
L.p.Nazwa instytucjiOkresZakres kontroli 
1.Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu12-13.04.2022Kontrola odbiorowa pomieszczeń: sala hydroterapii – basen rehabilitacyjny z zapleczem szatniowo sanitarnym dla pacjentów. 
2.Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu18-19.05.2022Kontrola odbiorowa pomieszczeń: rehabilitacyjnych z zapleczem sanitarno – higienicznym dla pacjentów i personelu, Centralnego Zintegrowanego Ambulatorium Specjalistycznego, głównej rejestracji, poradni alergologii, poradni pulmonologii i segmentu zabiegowego. 
3.Państwowa Inspekcja Pracy01-13.07.2022Prawna ochrona pracy. 
4.Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy04.07.2022Kontrola działań z zakresu medycyny pracy. 
5.Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu09.08.2022Kontrola odbiorowa pomieszczeń: Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 
6.Ministerstwo Zdrowia21.09.2022Kontrola jakości badań cytologicznych – etap diagnostyczny. 
7.Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Prewencji i Rehabilitacji15.11.2022Kontrola kompleksowa umowy nr 0385-NR.A-2020-2022. 

Sporządziła Monika Osowska – Kierownik Działu Organizacyjnego

INFORMACJA DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ.

Na postawie art. 6 pkt. 3 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U 2011, nr  209, poz. 1243z późniejszymi zmianami) informujemy, że osoby posiadające trudności w komunikowaniu powinny zgłosić się osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej do Rejestracji Centralnej (na parterze) w celu uzyskania wsparcia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W trakcie wizyty należy przekazać w szczególności następujące informacje:

 • imię i nazwisko pacjenta
 • PESEL,
 • adres,
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania pacjenta (jeśli jest to konieczne),
 • datę i godzinę, w której będzie potrzebowała skorzystać ze świadczenia,
 • metodę komunikowania się,
 • określenie w jaki sposób i w jakim zakresie WZSOZ ma udzielić pomocy,
 • dane kontaktowe: numer telefonu, e- mail w razie potrzeby szybkiego skontaktowania się ze zgłaszającym.

Osoby posiadające trudności w komunikowaniu mogą zgłaszać chęć skorzystania z usług WZSOZ również telefonicznie lub pisemnie.

Zgłoszenie złożone w formie pisemnej winno zawierać wszystkie wyżej wymienione informacje. Zgłoszenie pisemne można dostarczyć:

 • osobiście do Sekretariatu WZSOZ p.420-IV piętro od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 8.00- 15.00 lub do  rejestracji centralnej (parter),
 • korespondencyjnie na adres: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej,
  ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław,
 • za pomocą faksu pod numerem telefonu: 71/77-47-771,
 • za pomocą  poczty elektronicznej: sekretariat@wzsoz.wroc.pl.

 

Pomoc, o której mowa, będzie zrealizowana bez zbędnej zwłoki w możliwe najszybszym terminie,
o czym Pacjent lub jego reprezentant zostanie poinformowany przez pracowników Rejestracji. Przepisy dotyczące realizacji świadczeń zdrowotnych, terminów wizyt i kolejek oczekujących stosuje się odpowiednio do indywidualnych uprawnień Pacjenta.


PROSIMY O ZGŁASZANIE POTRZEB W ZAKRESIE KOMUNIKACJI CO NAJMNIEJ NA 3 DNI ROBOCZE PRZED TERMINEM WIZYTY, Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI NAGŁYCH.

SKARGI/WNIOSKI

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że  wszystkie skargi i wnioski w Centrum Medycznym „Dobrzyńska” przyjmowane są zgodnie z instrukcją PZ1-PS2-I1 „Przyjęcia rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku”.

W Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej skargi  i wnioski przyjmowane są przez: Dyrektora, Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych i Administracyjnych, Zastępcę  Dyrektora ds. Medycznych lub  kierownika działu, którego skarga/wniosek dotyczy.

a)        Dyrektor WZSOZ przyjmuje skargi/wnioski w Sekretariacie (p.420) w każdy wtorek
w godzinach od 13.00 do 15.00.

Wizyta możliwa tylko i wyłącznie po uprzednim umówieniu się na spotkanie za pośrednictwem sekretariatu osobiście w pokoju 420  lub telefonicznie pod numerem: 71/77-47-770.

b)        W sprawach dotyczących usług medycznych skargi/wnioski przyjmuje Zastępca Dyrektora ds. Medycznych (p.440) osobiście w każdy wtorek oraz w każdy piątek w godzinach od 08.00 do 10.00 lub telefonicznie 71/77-47-741.

c)         W sprawach dotyczących pracy kierowników działów WZSOZ skargi/wnioski przyjmuje Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Administracyjnych (p.423) codziennie w godz. 8.30-14.30 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (tel. 71 77 47 762)

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie:

 • osobiście w Sekretariacie WZSOZ p.420-IV piętro od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 8.00- 15.00,
 • korespondencyjnie na adres: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej,
  ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław,
 • za pomocą faksu pod numerem telefonu: 71/77-47-771,
 • za pomocą  poczty elektronicznej: sekretariat@wzsoz.wroc.pl.

Skargi i wnioski przyjmowane są także ustnie – telefonicznie. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę/wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi/wniosku, imię  i nazwisko i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis przedmiotu sprawy. Skargi/wnioski oraz protokoły z ustnie złożonej skargi/wniosku składa się w Sekretariacie (p.420).

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Skargi lub wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki w terminie do 30 dni od daty otrzymania. W uzasadnionych przypadkach rozpatrzenie skargi następuje w terminie:

 1. do 60 dni –gdy należy wszcząć postępowanie wyjaśniające,
 2. do 90 dni –w szczególnie skomplikowanych sprawach.

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 – 190 – 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 – 82 – 50
fax.: (22) 532 – 82 – 30
kancelaria@rpp.gov.pl

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Joannitów 6

50-525 Wrocław

Dział Skarg i Wniosków

tel.: (71) 79-79-134

fax.: (71)79-79- 112

skargi@nfz-wroclaw.pl                      

Przygotowała:

Anna Duda – Kierownik Działu Organizacyjnego – 07.10.2020 r.

Aktualizacja 15.03.2023 r.

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube