Rehabilitacja lecznicza ZUS

REHABILITACJA LECZNICZA ZUS W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU

Centrum Medyczne DOBRZYŃSKA prowadzi rehabilitację leczniczą ZUS w schorzeniach narządu ruchu.

Na turnus rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej kieruje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Celem rehabilitacji jest przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie choroby układu ruchu są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.

Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej skierowany jest do osób:

  • ubezpieczonych, zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy,
  • uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego
  • pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy rokujących jednocześnie odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji.                                                                                                                                                                                                                                               

Każdy lekarz prowadzący leczenie pacjenta może wystawić wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS. Wzór wniosku w załączeniu. Następnie osoba której wniosek dotyczy, składa go w dowolnej jednostce ZUS. Jeżeli lekarz orzecznik ZUS wyda orzeczenie o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego.

Orzeczenie o potrzebie rehabilitacji ZUS może być także wydane przez lekarza orzecznika ZUS podczas kontroli zwolnienia lekarskiego lub przy ustalaniu prawa do świadczenia rehabilitacyjnego lub renty.

Pełny koszt rehabilitacji pokrywa ZUS. ZUS refunduje również koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania i z powrotem – do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

Turnus rehabilitacyjny.

Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym trwa 24 dni zabiegowe, od poniedziałku do soboty. Rehabilitacja w Centrum Medycznym DOBRZYŃSKA jest prowadzona ambulatoryjnie, czyli pacjent przyjeżdża do Ośrodka na zabiegi, a po zabiegach wraca do domu. W ośrodku ustalany jest indywidulany program rehabilitacji obejmujący:

  • rehabilitację fizyczną (kinezyterapię i fizykoterapię)
  • rehabilitację psychologiczną (w tym psychoedukację i treningi relaksacyjne),
  • edukację zdrowotną.                                                                                                                                                                                                                               

Czas trwania rehabilitacji może być przedłużony lub skrócony przez Ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody ZUS.

W razie pytań proszę o kontakt z Koordynatorami Programu ZUS w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej pod numerem telefonu: 71/77-47-734.

lek. Agnieszka Dziurman

Ordynator Programu ZUS 

Masz dodatkowe pytania?
Chcesz się zarejestrować?
Skontaktuj się z nami !

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube