DOSTAWA PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI, NARZĘDZI I SKÓRY ORAZ DOSTAWA CHEMII GOSPODARCZEJ I AKCESORIÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Zamówienia publiczne 2020

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na Dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni, narzędzi i skóry oraz dostawa chemii gospodarczej i akcesoriów do utrzymania czystości

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,

Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.2. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. Zadanie jest realizowane łącznie przez dwóch partnerów, tj. Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej w roli lidera oraz Wojewódzki Szpital Specjalistycznym im. Gromkowskiego we Wrocławiu w roli partnera.

Całkowita wartość projektu: 10.600.741,54 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich: 8.624.050,64 PLN.

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz rozwój opieki
koordynowanej i środowiskowej.
Efektem jego realizaji będzie polepszenie opieki nad pacjentami i umieszczenie ich w centrum uwagi.
Realizacja projektu pozwoli przyspieszyć proces leczenia i przyczyni się do polepszenia stanu
zdrowotnego mieszkańców regionu – szczególnie Wrocławia i okolic.

Skrócony zakres projektu:

 1. LIDER:
  a. dokumentacja projektowa na roboty budowlane,
  b. nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi,
  c. roboty budowlane w zakresie przebudowy budynku,
  d. zakup wyposażenia (w tym: meble medyczne i biurowe, sprzęt i aparatuta medyczna),
  e. zakup sprzętu komputerowego.
 2. PARTNER:
  a. roboty budowlane w zakresie modernizacji budynku,
  b. nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi,
  c. zakup wyposażenia,
  d. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 3. WSPÓLNIE:
  a. zarządzanie projektem,
  b. promocja projektu.
Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube